Tribute: K J Inayammal (1953 - 2017)

Praveena Thaali

K J Inayammal passed away on 26 Septmeber 2017 at Kottayam. SAVARI pays tribute to this Dalit woman leader from Kerala. Below, Praveena Thaali remembers her.

കേരളത്തിലെ ദലിത് സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ടിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചവരിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ആളായിരുന്നു ഇനയമ്മാൾ. ചേച്ചിയുടെ നിര്യാണ വാർത്ത വളരെ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. 2006 ൽ സി ഡി എസി നു വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ചേച്ചിയെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. മുമ്പ് പലവട്ടം കേട്ടിരുന്നു എങ്കിലും അന്നാണ് ആദ്യമായി കണ്ടത…

Read more

In search of a “Dalit”!

Pradnya Jadhav
I now begin to feel that there is a fundamental rupture in my understanding of what it means to be a Dalit. I perhaps need to pose questions such as “Should I get excited if I meet an educated Dalit, particularly an English-speaking Dalit, who asserts their Dalit identity and glorifies their achievements?” The next few questions naturally follow: “How does a Dalit look like? How should I know if I came across a Dalit on a crowded street? Are they not capable of getting an educati…

Read more

Why Not Janeu Under My Kurta?

Rahmath E.P.
Lipstick Under My Burkha is a ‘by the Brahmin for the Brahmin’ movie to propagate the Savarna definition of the ‘oppressed women’. The whole movie gives you a clear picture of the story of women’s assertion on their personal and sexual liberation through brahminical patriarchal narration filled with Islamophobia by projecting Muslim men as a symbol of oppression and misogyny.

Many of you might have seen this controversial women-oriented movie. The story is about four women in a …

Read more

गाय, ‘पिछड़ापन’ और ‘बहुजन’ महिलाएं

आशा सिंह (Asha Singh)
(This article was first published on Round Table India. An English translation can be found here).
बिहार के भोजपुर जिले में पड़ने वाले मेरे अहीर जाति-बहुल गाँव में सातवीं तक स्कूल है. इसके बाद जो पढ़ना-लिखना चाहते हैं उनका नाम दूसरे गाँवों या आरा टाउन के स्कूल में लिखवा दिया जाता है. लड़के तो स्कूल जाते हैं लेकिन लड़कियां साल में केवल दो बार, एक बार नाम लिखवाने के लिए और दूसरी बार परीक्षा देने के लिए जाती हैं. बल्कि पिता या भाई या किसी पुरूष परिजन द्वारा ले जाई जाती हैं. साल …

Read more

Field Notes: A day in Kabirnagar

Pradnya Jadhav
I had been waiting for a long time to meet Jamanabai and her daughter Sangita, and today I was going to meet them. Almost everyone who I have met in the past few days regarding my research has suggested me to meet Jamanabai and Sangita. Finally, I managed to meet them today. They live in the nearby Osmanpura area. When I was a child I used to go there along with my mother whenever she had to make visits to inspect the municipality corporation’s vocational training centers. I love…

Read more

'Perspectives': Social Experiment or Caste Conservation?

Kanika Sori
In February this year, a young Savarna woman from Srishti School of Art Design and Technology, Bangalore, created a photo-project that went viral. It was hosted by fifty different kinds of media portals. Recently it was recycled by an e-zine called Storypick for public consumption. Its creator called the album ‘Perspectives,’ and it was meant to be an assignment submission for a course she was taking. Her college happens to attract the most elite of the Brahmin-savarnas from all ove…

Read more

'What Babasaheb Ambedar Means to Me' - Book Release

We are happy to share the release of the second book published by The Shared Mirror. ‘What Babasaheb Means to Me’ is an edited volume that compiles articles by authors on Round Table India and Savari.

Here is an excerpt from the preface of the book.
“… This is our purposeful and responsive pursuit to articulate and place truths, struggles and express our creative spirit in autonomous spaces such as Round Table India, Savari and The Shared Mirror during this time in history. We remind ourse…

Read more

Babasaheb on Maternity Benefit Bill in 1928

Recently, the Indian Parliament approved an amendment to the Maternity Benefit Bill 2016 that raised maternity leave to 26 weeks from 12 weeks for women working in the organized sector. Maternity Benefit was legally introduced in India for the first time in the Bombay Legislative Council. Dr Ambedkar supported and defended it. It is instructive to revisit his arguments in the Bombay Legislative Council in 1928.

Celebrating his 126th Birthday, we reproduce a section from Volume 2 of Dr. Babasa…

Read more

Brahmin Feminism sans Brahmin Patriarch

Kanika S
This article was first published here on Round Table India.
It has almost become common sense that feminism has been shaped exclusively by a class of women that came from Brahmin-Savarna castes in India, to the extent that even trashy Brahminical platforms like The Quint have also had to recently float articles admitting the same when it was no longer possible to be seen as “progressive” without acknowledging this. Anyhow the proposition was easily verifiable by the social locations o…

Read more

An Appeal from Ligimol CK

Ligimol C K
I am Ligimol C K. One year ago I was residing in a rented house owned by Mr. Johnson in Eloor. After some days he stormed to my room along with his wife to beat me and he abused me a lot and moreover insulted me by calling my caste name. Many a times he abused me and called me with caste name. Several times he peeped at me while I am taking bath and he often put mirror in angle to watch me while I am washing clothes. He cut my drinking water connection using hacksaw blade. Even thou…

Read more
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
facebook marketing